8 Comments

 1. 8

  Calator prin Romania

  Hála apámnak, aki mondták me kb ilyenre blog, akkor ez weblog az valóban figyelemre méltó.
  – calatorprinromaniaturistica.blogspot.com

  Reply
 2. 7

  Béla bácsi

  Tisztelt Takáts László polgármester úr dr.Diósgyöri Gitta címzetes főjegyző, dr.Ferenczi Norbert bizottsági elnök úr!

  Az alábbiak szerint kérem Önöket, hogy nyilatkozzanak az 5 milliós bírság ügyében!

  Tisztelettel: Kovács Béla kisnyugdíjas

  a polgármester feladata a képviselő-testülettel közösen az adott település irányítása. Meghatározza a hivatal feladatait, előkészíti és végrehajtja a döntéseket. Megszervezi az önkormányzat munkarendjét.
  jegyző a polgármesteri hivatal közigazgatási vezetője.
  bizottságok: közreműködnek az önkormányzati feladatok megvalósításában. Különösen jelentős szerepük a döntés előkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében. Tagjaik nagyrészt a képviselő testület tagjai, de lehetnek tagjai nem képviselők is.
  Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi bizottság Elnök: Dr. Ferenczi Norbert

  Tagok: Imregi Tibor Nagy Tamás Képviselő-testületen kIvüliek:Dr. Bereczki Balázs Petneházy Gábor
  2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

  2. § (1) A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül.

  61. § (1) A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított nyolc napon belül.

  A helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere

  119. § (6) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat jogszabály tartalmazza

  120. § (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél
  a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;
  b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
  c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;
  d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.
  (2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszék felé.

  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Ket.
  A hatáskör megállapítása és az eljárási kötelezettség
  19. § (2) Ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. A képviselő-testület ezt a hatáskörét a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át.

  20. §

  (5) Ha a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság, a társulás vagy a jegyző (a továbbiakban együtt: önkormányzati hatóság) önkormányzati hatósági ügyben eljárási kötelezettségét elmulasztotta, a fővárosi és megyei kormányhivatal felhívja a mulasztó tisztségviselőt vagy testületet, hogy soron kívül, de legkésőbb huszonegy napon belül folytassa le az eljárást.

  (6) Az (5) bekezdés alapján az önkormányzati hatósághoz intézett felhívás eredménytelensége esetén az ügyfél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá ha az adott ügyben nincs felügyeleti szerv, vagy a felügyeleti szerv az intézkedési, eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, az ügyfél kérelmére a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság kötelezi a hatóságot az eljárás lefolytatására.

  (7) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a szakhatósági eljárásra és a fellebbezési eljárásra is alkalmazni kell. E rendelkezések akkor is irányadók, ha – a határozat megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése folytán – a hatóság az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget az új eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségének.

  (8) A felügyeleti szerv a (2) bekezdés szerinti intézkedésről, valamint az eljáró hatóság (3) bekezdés szerint történő kijelöléséről az ügyfelet értesíti, továbbá ellenőrzi, hogy a hatóság a mulasztást követően, illetve a kijelölt hatóság határidőn belül eleget tesz-e eljárási kötelezettségének. A fővárosi és megyei kormányhivatal értesíti az ügyfelet az (5) bekezdés szerinti felhívásáról, egyidejűleg felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a felhívás eredménytelensége esetén a (6) bekezdés szerint a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat.

  (9) A hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén a mulasztás megszüntetésére felszólító, az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívásban (a továbbiakban: ügyészi felhívás) megállapított határidő eredménytelen elteltét követően az ügyész a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat a hatóság eljárásra kötelezése iránt.

  Az eljárás akadályozásának következményei

  61. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon történő megszegése esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője egyébként rosszhiszeműen jár el, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja.

  (2) Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege – a 141. § (1) bekezdésében foglalt eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint.
  Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal felügyeleti szervei
  A helyi önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szerveinek, a helyi önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe:

  Pest Megyei Kormányhivatal

  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezet

  A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően – összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket.

  Reply
 3. 6

  Gyurkó Tibor Zoltán

  Veszprém Megyei Főügyészség B.983/2017/1-I.sz. határozata

  “Gyurkó Tibor Zoltán a Veszprém Megyei Főügyészséghez 2017.november 6.napján elektronikus úton érkezett beadványában feljelentést tett hivatali visszaélés bűntette miatt a Ceglédi Ünkormányzat Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottságának vezetője, dr.Ferenczy Norbert ellen, mert a ceglédi adófizetőknek okozott 5.000.000 forintos károkozás ellen nem emelt kifogást és nem tájékoztatta a lakosságot.”
  http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/11/14/493Ferenczy_Norbert.png

  Reply
 4. 5

  Béla bácsi

  Miért nem válaszol dr.Ferenczi Norbert úr az 5 milliós bírság ügyében, mint jogi bizottsági elnök? Esetleg már nem Ön az elnök? Az önkormányzat rossz döntését fizessük meg mi, vétlen ceglédi lakosok, kisnyugdíjjasok?
  Az öt milliós bírságot fizessék meg azok, akik a kárt okozták, véleményem szerint! Ön nem így gondolja Ferenczi úr? Ha nem így gondolja, akkor kérem szépen akkor, ugye ilyen tájékoztatót is tarthatna és kifejthetné, hogy mi az Ön jogi bizottsági elnöki álláspontja! Nem meri a lakosság szemébe mondani? Ön fiatalemberként meglehetősen lekezelő módon úgy állítja be, mintha az Ön, Önök, fideszesek pénzéből és jóindulatából újult volna meg a nagykátai úti kerékpárút is! Téved Ferenczi úr, mert az adófizetők pénzéből épül ebben az országban minden és az én nyugdíjas korosztályom annyit nélkülözött és szenvedett, amit Ön nem is ismerhet és ceglédi lakosokként jogunk van ahhoz, hogy legalább a feltett kérdésre válaszoljanak nekünk! Takács László polgármester úr? dr.Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző? dr.Wetzelné dr.Terbe-Szabó Csilla Járási Hivatalvezető? Önök miért nem tudnak válaszolni a feltett kérdésre? Esetleg nem illetékesek?

  A polgármester úr honlapján látható, hogy Ön, Ferenczi úr részt vett a Bayer úr előadásán, az első sorban ülő szemüveges fiatalember nagyon hasonlít Önre, Ferenczi úr és a polgármester úr is ott volt, természetesen!

  Takáts László 8 új fényképet töltött fel.
  5 órája ·
  Bayer Zsolt író, publicista volt a „Védjük meg Magyarországot!” fórumsorozat vendége Cegléden.

  https://www.facebook.com/takats.laszlo.cegled/photos/pcb.1699593566780402/1699590796780679/?type=3&theater

  Tisztelettel: Kovács Béla kisnyugdíjas, megkülömböztetésül K.G.B.

  Reply
 5. 4

  thedoors06

  800 milliárdot lopott el az MNB-vel a devizahitelesektől, a”senkit se hagyunk az út szélén”, “megmentjük a devizahiteleseket” szlogenű kormány! Nyolcadikos lányokat molesztáló Földi László országgyűlési képviselő, aki futva távozott Tápiószeléről és a Dózsa György laktanya jelentős részét is sikerült bagóért elherdálnia, a tanítványa Takács László polgármester vezette önkormányzat, nyíltan belehazudik a ceglédiek arcába, hogy fellebbeznek a közbeszerzési döntőbizottság döntése ellen, ami ellen nem lehet… Földi László abonyi földije, a címzetes főjegyző is hallgat az öt milliós bírság ügyében, a miniszteri biztosi járási hivatalvezetővel, Wetzelné dr.Terbe-Szabó Csillával egyetemben! Miért is kellene öt milliós bírság miatt felelősséget vállalni, majd a Ceglédiek kifizetik! Amennyiben valaki látná, vagy találkozna a fideszes Ferenczi Norberttel, szóljon már neki, hogy holmi jogi, ügyrendi, közbiztonsági és pénzügyi bizottsági elnökként illene neki IS nyilatkozni!

  https://hirtv.hu/ahirtvhirei/hadhazy-az-mnb-800-milliardot-keresett-a-devizasokon-2425982
  “Mindez Földi László és Czerván György országgyűlési képviselők hitványságát mutatja. Egy karizmatikus ember politikai súlyát így akarják csökkenteni. Egyetlen „bűne”, hogy feltárta Czerván György érintettségét a tápióvidéki csatornabuliban. Egyenlőre 4.7 milliárd lóg a levegőben, amit az érintett ingatlantulajdonosok várnak visszafizetni. Czerván úr ahelyett, hogy megnyugtató magyarázattal szolgálna, inkább ilyen alantas támadásba megy át.

  Ezt a szöveget már ismerjük, melyet megjelenése után azonnal négy nem létező facebook lovag megosztott.

  Egyébként talán azt sem kellene elfelejteni, hogy Földi képviselő úr 1993-ban éppen Majoros úr polgármestersége idején hagyta el futólépésben Tápiószerlét, amikor kiderült, hogy nyolcadikos lányokat molesztált (fogdosott). A sors iróniája, hogy éppen egy katolikus iskola igazgatóhelyettesének igazolt át.

  Orbán Viktor kb. egy éve mondta: A 2018-as kampány undorító lesz. Ő már akkor tudta, hogy az emberei mit fognak művelni? Ilyenek megérdemlik a politikai hatalmat?”

  Reply
 6. 3

  Gyurkó Tibor Zoltán

  LEVÉL A 24.HU SZERKESZTŐSÉGÉNEK: A fideszes irányítású önkormányzat öt milliós kárt okozott a ceglédi adófizetőknek
  Beérkező levelek
  x

  Tibor Zoltán Gyurkó
  Melléklet7:24 (4 perce)

  címzett: info
  Tisztelt Szerkesztőség!

  Az alábbi cikk hozzászólásához csatoltam azon okiratot, amely bizonyítja, hogy a ceglédi önkormányzat, sajtóban megjelent nyilatkozatával szemben, nem élt jogorvoslattal az 5 milliós bírság ügyében és ezért feljelentéssel éltem Takács László polgármester, dr.Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, dr.Wetzelné dr.Terbe-Szabó Csilla Ceglédi Járási hivatalvezető és dr.Ferenczi Norbert, a Ceglédi Önkormányzat Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi bizottságának vezetője ellen!

  “Cegléd, az én Ceglédem, állapotát szégyenlem, mélyen szégyenlem.” Kárpáti Aurél

  Üdvözlettel: Gyurkó Tibor Zoltán

  http://cegledipanorama.hu/2017-11-01/kerekparut-felujitas-szepseghibakkal/

  Reply
 7. 2

  Béla bácsi

  Idézőjel és útviszonyok. Sajnos éppen nem volt kéznél a szemüvegem, így lemaradt az idézőjel, amit Ferenczi úr megtett helyettem, amit ezúton is szeretnék megköszönni neki, természetesen az idéző jel, jelek használatával mondandóm iróniáját szerettem volna kifejezni! A válasza nagyon sokatmondó, pszichológiailag mindenképpen. “Nem tudom mire gondol a kedves névtelen levélíró, amikor a „csendben” és a „ceglédi viszonyok” kifejezéseket használja. ”
  Véleményem szerint Ferenczi úr, az idén sem felújított Budai út helyett a nagykátai úti játszótér megépítése és a félig elkészült kerékpárút átadásával szeretett volna kampányolni. A csatolt kép alapján az útviszonyok kifejezés is megállja a helyét, hiszen miképpen lehet egy kerékpárutat terelőszigettel keresztezve megépíteni és miként tudta azt a megrendelő átvenni? Tehát ez esetben az útviszonyokra gondoltam elsődlegesen, de mint látható, vannak ilyen utak és közben viszonyokra is fény derülhet! Ugye milyen csodálatos a magyar nyelv? Tisztelt dr.Ferenczi Norbert úr! Öt év alatt sem kapok annyi nyugdíjat, amennyit az önkormányzatunk rossz döntése miatt az adófizetőkkel megfizettet! Ön mint jogi bizottsági elnök mit szól ehhez?
  Kovács G. Béla (Mivel elég gyakori a nevem, ezért a Kovács G.Béla névet használom, megkülönböztetésként, vagy csak így röviden:K.G.B.)

  Reply
 8. 1

  Gyurkó Tibor Zoltán

  FELJELENTÉS DR.FERENCZY NORBERT, TAKÁCS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER, DR. DIÓSGYŐRI GITTA CÍMZETES FŐJEGYZŐ ÉS DR.WETZELNÉ DR.TERBE SZABÓ CSILLA JÁRÁSI HIVATALVEZETŐ ELLEN!
  Feljelentést teszek dr.Ferenczy Norbert, a Ceglédi Önkormányzat Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi bizottságának vezetője ellen hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntette miatt, mivel a polgármester, a főjegyző és a járási hivatalvezető “fémjelezte”, a ceglédi adófizetőknek okozott 5 millió ft-os károkozás ellen nem emelt kifogást és nem tájékoztatta a lakosságot, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság megfellebbezhetetlen döntése ellen, a helyi önkormányzati propaganda ellenére, semmiféle “jogorvoslattal” nem élt és nem is élhetett és az 5 milliós kár megtérítésére sem szólította fel, a rossz döntést hozó önkormányzati képviselőket!

  A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 2005. december 15. jogegységi határozata: I. Bűnszervezetben elkövetés (Btk. 137. § 8. pont, 98. §-a (1) bek.) megállapítható azzal szemben is, aki – eseti jelleggel – akár egyetlen cselekményt tettesként vagy részesként valósít meg.”

  “Feljelentést teszek Cegléd polgármestere Takács László, Cegléd címzetes főjegyzője, dr. Diósgyőri Gitta és a Ceglédi Járási Hivatal vezetője, dr. Wetzelné dr.Terbe-Szabó Csilla ellen, az alábbi jogellenes közbeszerzési eljárással a ceglédi adófizetőknek okozott öt millió ft-os károkozásért!”
  5 milliós bírság Ceglédnek
  https://cegledipanorama.hu/2017-06-30/5-millios-birsag-ceglednek/

  Szerző: Ceglédi Panorámadátum: 2017. június 30.kategória: HelyiNincs hozzászólás

  Megbírságolta a Közbeszerzési Döntőbizottság Cegléd Város Önkormányzatát öt millió forintra és megsemmisítette a közétkeztetésre vonatkozó eljárását. Indokolásuk szerint az önkormányzat a versenyt szükségtelenül korlátozó rendelkezésekkel megsértette a közbeszerzési törvényt. Az önkormányzat közleményt jelentetett meg: bíróságon támadják meg a döntést.

  Június 20-án jelent meg a közbeszerzési értesítő, melyből kiderül Cegléd közétkeztetését továbbra is a Ts Gastro Kft. nyerte el. A cég 23 helyszínen csaknem 332 millió forintért látja az a közintézmények étkeztetését. Az önkormányzathoz több ajánlat érkezett. Volt köztük érvénytelen is. Végül versenyben az eddig szolgáltató TS Gasto és egy újszászi cég maradt.

  Az indoklás szerint azért választották annak ellenére a TS Gastro ajánlatát, hogy az újszászi cég 14 millióval olcsóbb ajánlatot tett, mert a szükséges kapacitással bíró tartalék főzőkonyha az újszászi cég esetében 71, a TS Gastronál pedig 12 km volt. Emellett a pályázó által benyújtott mintaétlapok- amelyek az ételek dietetikai értékelésének szakmai pontozását szolgálják – valamivel kevesebb értéket értek el, mint a TS Gastro.

  A Közbeszerzési Döntőbizottság közérdekű bejelentés alapján folytatott le eljárást hivatalból. Június 27-én kelt határozatuk szerint túlzottan szigorú volt a szerződés teljesítéséhez való alkalmasság. Ezért a bizottság megsemmisíti Cegléd Város Önkormányzata ajánlattételi felhívását, és a közbeszerzési eljárásban ezt követően meghozott döntéseit, emellett az ajánlatkérővel szemben 5 millió forint – 15 napon belül megfizetendő – bírságot szab ki. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs – olvasható a Döntőbizottság honlapján.

  Az önkormányzat június 29-én közleményt bocsátott ki az ügyben: „Sajnálattal értesültünk a tegnapi napon, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság objektív jogi érveink ellenére megsemmisítette a közétkeztetésre vonatkozó eljárásunkat. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatai mindenkire nézve kötelezőek, így a döntést tudomásul vesszük, de elfogadni nem tudjuk. Megítélésünk szerint mindvégig szabályosan, a verseny tisztaságát szem előtt tartva jártunk el. Álláspontunk szerint a meghozott határozat olyan súlyos szakmai és eljárásjogi hibák sorozatán keresztül születhetett meg, melyek alapján az igazunk megvédése érdekében élni fogunk a jogorvoslat lehetőségével és a Döntőbizottság határozatát bíróságon fogjuk megtámadni. Cegléd Város Önkormányzata továbbra is biztosítja minden gyermek számára a közétkeztetést, az ellátás nem került veszélybe.” – írja a közlemény.
  BIZOTTSÁGOK
  Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi bizottság
  Elnök: Dr. Ferenczi Norbert

  “NEM SZEREPEL A KÖH NYILVÁNTARTÁSAIBAN CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁRA KIRÓTT 5 M FT-OS BÍRSÁG ÜGYÉBEN FELLEBBEZÉS MEGNEVEZÉSŰ IRAT.”…
  http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/11/03/549F_JEGYZ_V_LASZ.png

  Reply

Szóljon hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

2022 Ceglédi Panoráma